สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2551
images/pic-content/7.jpg


สภาพทั่วไปและข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม

ประวัติความเป็นมาของตำบลสะกอม
         
ตำบลสะกอมเป็นตำบลหนึ่งจากจำนวน  7  ตำบลของอำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา  เริ่มจัดตั้งเป็นสภาตำบลเมื่อ พ.ศ. 2537  ตาม พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  ต่อจากนั้นได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ยกฐานะสภาตำบลสะกอมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม  เมื่อวันที่ 19  มีนาคม  2539  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  หน้าที่ 3  ข้อ 1,677  โดยให้โอนงบประมาณ  ทรัพย์สิน  สิทธิ  สิทธิเรียกร้อง  หนี้  และเจ้าหน้าที่ของสภาตำบลไปเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ต่อมาได้ปรับขนาดจากองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2550 ตามมติ ก.อบต.จังหวัดสงขลา ในการประชุม ครั้งที่ 6/2550 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2550 และตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2550
       ตำบลสะกอมเป็นตำบลที่มีอาณาเขตติดกับชายทะเล  มีชื่อปรากฏขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2  ประมาณ พ.ศ. 2485- 2488  ในสมัยนั้นตำบลสะกอม  ประชาชนมีอาชีพค้าขาย  เศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองมากทั้งทางบกและทางน้ำ  มีประชาชนอพยพเข้ามาอยู่  รวมทั้งมีการตั้งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก 
       คำว่า “สะกอม”  เป็นคำที่มาจากภาษามาลายู  แปลเป็นภาษาท้องถิ่นภาคใต้ว่า  บาง  ตำบลนี้มีประวัติของบุคคล  คนหนึ่งซึ่งเป็นตัวตลกในหนังตะลุงของชาวใต้มีชื่อว่า  “สะหม้อ”  เป็นตัวตลกที่มีคนรู้จักเป็นจำนวนมาก  เอกลักษณ์ของตัวตลกตัวนี้คือ  รูปร่างเล็ก  ท้องโต  พูดมาก  มีสำเนียงเหน่อ  กินจุ  เป็นตัวแสดงหนังตะลุงของทางภาคใต้อยู่ในปัจจุบัน
       ประวัติอีกส่วนหนึ่งกล่าวว่า  ในสมัยรัชกาลที่ 5  เจ้าเมืองได้ทรงปรารภว่า  ตามหัวเมืองยังไม่มีกำนัน  ผู้ใหญ่บ้านปกครองดูแลพสกนิกร  จึงได้ส่ง  “เจ้าขุนสะกอมไกร”  ซึ่งเป็นผู้สำเร็จราชการในสมัยนั้นมาดูแลหัวเมืองที่ปากบางสะกอม  ในด้านภาษาซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ศัพท์สูง  สันนิษฐานว่ามาจากการใช้ราชาศัพท์กับนายหัวเมือง  คือ  เจ้าขุนสะกอมไกร  และมาจากภาษามาลายูบ้างว่า  “สะกอม”  มาจากภาษามาลายู  “สภาโฮม”  แปลงมาเป็นสะกอมในปัจจุบันนี้

1. ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลสะกอม
1.1  ขนาดและที่ตั้ง
       องค์การบริหารส่วนตำบลสะกอมเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ตั้งอยู่เลขที่  104  หมู่ที่ 2  บ้านสวรรค์  ตำบลสะกอม  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ  122  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ 76,250  ไร่และมีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้
           ทิศเหนือ          ติดต่อกับ           ทะเลอ่าวไทย
           ทิศใต้             ติดต่อกับ           ตำบลสะพานไม้แก่น  อำเภอจะนะ  จังหวัดสงขลา
           ทิศตะวันออก      ติดต่อกับ           ตำบลเกาะสะบ้า      อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา
           ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ            ตำบลสะกอม        อำเภอจะนะ   จังหวัดสงขลา

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ
       ลักษณะของจังหวัดสงขลา ทางตอนเหนือเป็นคาบสมุทรแคบและยาวยื่นลงมาทางใต้ เรียกว่าคาบสมุทรสทิงพระ กับส่วนที่เป็นแผ่นดินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าทางตอนใต้ แผ่นดินทั้งสองส่วนเชื่อมต่อกันโดยสะพานติณสูลานนท์  พื้นที่ทางทิศเหนือส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  ทิศตะวันออกเป็นที่ราบริมทะเล  ทิศใต้และทิศตะวันตกเป็นภูเขาและที่ราบสูง  ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำลำธาร
       สภาพภูมิประเทศของตำบลสะกอมมีความหลากหลาย สภาพพื้นที่มีทั้งเป็นที่ราบลุ่ม ที่ราบเชิงเขา  และมีพื้นที่ติดต่อกับทะเลอ่าวไทย  ดินส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นดินลูกรังบริเวณภูเขาและดินปนทรายบริเวณชายทะเล

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
       ตำบลสะกอม ตั้งอยู่ในเขตอิทธิพลของลมมรสุมเมืองร้อน มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม  ถึงกลางเดือนมกราคม  และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม  ถึงกลางเดือนตุลาคม  จากอิทธิพลของลมมรสุมดังกล่าวส่งผลให้ตำบลสะกอมมี  2  ฤดู  คือ
          ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกรกฎาคม
          ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม   ถึงเดือนมกราคม

1.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1. การคมนาคมขนส่ง
       1.1 ทางรถยนต์
            1)  ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข  43  ผ่านในหมู่ที่ 2 บ้านสวรรค์ , หมู่ที่ 1 บ้านปากบางสะกอม และหมู่ที่ 8  บ้านเขาน้อย  ระยะทางประมาณ  10.6  กิโลเมตร
            2)  ถนนลาดยาง   จำนวน      5 สาย     ระยะทาง     7.875  กิโลเมตร
            3)  ถนนคอนกรีต   จำนวน     23 สาย    ระยะทาง     4.498  กิโลเมตร
            4)  ถนนลูกรัง      จำนวน     31 สาย    ระยะทาง     41.084 กิโลเมตร
   
          1.2 ทางรถไฟ
            ตำบลสะกอม  มีสถานีรถไฟ  จำนวน  1  สถานี  คือ  สถานีรถไฟท่าแมงลัก  หมู่ที่ 5  ตำบลสะกอม  อำเภอเทพา  จังหวัดสงขลา

          1.3  ทางน้ำ
            ตำบลสะกอมไม่มีท่าเทียบเรือน้ำลึก  แต่สามารถใช้เรือยนต์แล่นระหว่างพื้นที่อำเภอเทพาไปยังอำเภอเมือง  จังหวัดสงขลา  และจังหวัดปัตตานีได้อย่างสะดวก


»ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ